Algemene Voorwaarden Huis Communicatie B.V. / Nieuweschoolwebsite B.V. / Huis Groep B.V.

Definities
Huis: de gebruikers van deze algemene voorwaarden, bestaande uit de vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid Huis Communicatie B.V.,
Nieuweschoolwebsite B.V. en Huis Groep B.V., zowel alleen als gezamenlijk.
Huis Communicatie: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Huis Communicatie B.V., gevestigd te Sassenheim, gemeente Teylingen, aan de Jagtlustkade 19A, 2171 AG, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67100066, tevens de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Nieuweschoolwebsite.nl: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Nieuweschoolwebsite.nl, gevestigd te Sassenheim, gemeente Teylingen, aan de Jagtlustkade 19A, 2171 AG, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67096271, tevens de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Huis Groep B.V.: gevestigd te Lisse, kantoorhoudende te Sassenheim, aan de Jagtlustkade 19A, 2171 AG, ingeschreven in het Handelsregister van de
Kamer van Koophandel onder nummer 67092713, tevens de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Wederpartij: diegene die als opdrachtgever of in welke andere hoedanigheid dan ook handelt met een of meer gebruikers van deze algemene
voorwaarden en aan één of meer van die gebruikers als zodanig opdracht geeft tot het verrichten van handelingen en werkzaamheden.
Opdrachtnemer: diegene die als opdrachtnemer of in welke hoedanigheid dan ook handelt met een of meer gebruikers van deze algemene
voorwaarden en aan één of meer van die gebruikers als zodanig een opdracht aanneemt tot het verrichten van handelingen en werkzaamheden ten
behoeve van (klanten van) gebruiker(s).
Schriftelijk: onder schriftelijk wordt mede verstaan per e-mail.
Overeenkomst: een overeenkomst tussen een of meer gebruikers van deze algemene voorwaarden en Opdrachtgever.
Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe door Huis opdracht is gegeven of die door gebruiker(s) uit anderen hoofde worden verricht, dit alles
in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattende de werkzaamheden zoals vermeld in de offerte, c.q. alle werkzaamheden die aan de
gegeven opdracht dienstig kunnen zijn.

Artikel 1 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, met inbegrip van Overeenkomsten (zowel mondeling als schriftelijk), tussen Huis en de Wederpartij en/of Opdrachtnemer, ongeacht in welke hoedanigheid de Wederpartij/Opdrachtnemer optreedt. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle stadia die aan het sluiten van een Overeenkomst voorafgaan, waaronder begrepen alle aanbiedingen en offertes van Huis en op Werkzaamheden die door Huis voor het sluiten van de Overeenkomst zijn verricht. Tenzij hieronder anders bepaald, worden al dergelijke rechtsbetrekkingen hierna ‘Overeenkomsten’ genoemd.
2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts verbindend voor zover Schriftelijk tussen partijen overeengekomen en uitsluitend in die
Overeenkomst genoemde specifieke gevallen.
3. Toepasselijkheid van eventueel door de Wederpartij/Opdrachtnemer gebruikte algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen en binden Huis niet.
4. Indien een van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig is, wordt geacht een zodanige als geldig aan te merken bepaling daarvoor in de plaats te zijn opgenomen, als zoveel mogelijk op de nietige bepaling aansluitend. Hetzelfde geldt voor bepalingen waarop Huis om andere redenen geen beroep kan doen.
5. Huis is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de Wederpartij/Opdrachtnemer niet, binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem zijn toegezonden of kenbaar zijn geworden, tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.

Artikel 2- Totstandkoming Overeenkomst

1. Alle aanbiedingen van Huis zijn vrijblijvend. Overeenkomsten komen eerst tot stand wanneer zij Schriftelijk door Huis aan de Wederpartij/Opdrachtnemer zijn bevestigd.
2. Indien in de acceptatie door de Wederpartij/Opdrachtnemer enig voorbehoud of enige wijziging ten opzichte van het aanbod wordt aangebracht, komt de Overeenkomst eerst tot stand indien en zodra Huis aan de Wederpartij Schriftelijk heeft bevestigd met deze afwijking van het aanbod in te stemmen.
3. Later gemaakte afspraken of wijzigingen binden Huis eerst nadat deze Schriftelijk door Huis aan de Wederpartij/Opdrachtnemer zijn bevestigd.

Artikel 3 - Inschakeling derden

1. Huis is vrij om bij de uitvoering van de Werkzaamheden ten behoeve van de Wederpartij derden (Opdrachtnemers) in te schakelen. De keuze van de door Huis in te schakelen derden geschiedt door Huis, met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid, tenzij daaromtrent bepaalde voorschriften door de Wederpartij zijn gegeven dan wel uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van de Wederpartij willen beperken, gaat Huis ervan uit en bevestigt zij zo nodig bij dezen dat alle haar gegeven opdrachten van de Wederpartij de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de Wederpartij te aanvaarden.
3. Iedere bij de uitvoering van de Werkzaamheden ingeschakelde derde/Opdrachtnemer vrijwaart Huis tegen vorderingen van de Wederpartij van
Huis, die stelt schade te hebben geleden door of verband houdende met door Huis ten behoeve van de Wederpartij verrichte werkzaamheden waarbij die derde werd ingeschakeld en door de Wederpartij van Huis geleden schade het gevolg is van het handelen van die derde, alsmede tegen de kosten van Huis in verband met het voeren van verweer tegen dergelijke vorderingen.

Artikel 4 - Tarieven

1. Alle overeengekomen tarieven zijn in Euro’s.
2. Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
3. De overeengekomen tarieven zijn ook verschuldigd indien bij de uitvoering van de Overeenkomst schade is opgetreden.
4. Reistijd wordt op basis van het gebruikelijke uurtarief in rekening gebracht, doch uitsluitend voor zover het de heenreis betreft.

Artikel 5 - Betaling

1. Huis hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.
2. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Wederpartij aan Huis aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd een bedrag gelijk aan 15%
van het te vorderen bedrag met een minimum van € 250,=, te vermeerderen met de omzetbelasting. Huis heeft dit recht onverminderd het recht om, indien de werkelijke kosten aantoonbaar hoger zijn, de werkelijke kosten aan de Wederpartij in rekening te brengen.
3. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van de door de Wederpartij verschuldigde en niet
tijdig betaalde bedragen/facturen gemaakt, zijn voor rekening van de Wederpartij.
4. Bij meerdere vorderingen van Huis op de Wederpartij wordt een betaling door de Wederpartij eerst toegerekend aan de eventueel verschuldigde kosten, dan aan de rente en vervolgens aan de oudste vordering, ongeacht welke vordering of welk bestanddeel Wederpartij aanwijst.
5. Verrekening of opschorting door de Wederpartij, uit welken hoofde dan ook en hoe ook genaamd, is uitgesloten.
6. Betaling door Huis aan Opdrachtnemer geschiedt binnen een termijn van 30 dagen.
7. Onverminderd het bepaalde in lid 6 worden facturen van Opdrachtnemers die door Huis aan haar Wederpartij worden doorberekend niet eerder betaald dan per de datum waarop Huis betaling van haar Wederpartij heeft ontvangen. Indien dit leidt tot een overschrijding van de in lid 6 vermelde betalingstermijn kan Opdrachtnemer geen aanspraak maken op welke vergoeding dan ook, waaronder begrepen schadevergoeding, wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 6 - Contractduur; uitvoeringstermijn

1. De overeenkomst tussen Huis en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Wederpartij Huis derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 7 - Auteursrecht en intellectueel eigendom

1. Tenzij anders met de Wederpartij/Opdrachtnemer is overeengekomen, rust op alle verstrekte gegevens, zoals adviezen, rapporten, brochures, projectmateriaal e.d. het auteursrecht bij Huis op grond van de Auteurswet. Ook met betrekking tot eventuele andere intellectuele eigendomsrechten behoudt Huis zich behoudens andersluidende afspraken alle rechten voor.
2. Alle door Huis verstrekte informatie, gegevens, adviezen e.d. zijn en blijven eigendom van Huis, zijn uitsluitend bestemd voor de overeengekomen
Werkzaamheden en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Huis worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden, in het bijzonder een ander communicatiebureau, worden gebracht.
3. Bij overtreding van de in dit artikel genoemde verboden dan wel ingeval van een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht van Huis, verbeurt de Wederpartij/Opdrachtnemer aan en ten behoeve van Huis een dadelijk en ineens, zonder sommatie of ingebrekestelling, opvorderbare boete van € 25.000,-- per overtreding en een boete van € 1.500,-- voor elke dag of een gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Huis in plaats van de boete volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 8 - Gebreken, reclames en klachten

1. Klachten zijn slechts Schriftelijk mogelijk en uitsluitend binnen een (1) week na uitvoering van de opdracht, dan wel binnen een (1) week na het moment van ontdekking van een eventueel gebrek, dan wel binnen een (1) week na het moment waarop een eventueel gebrek redelijkerwijs ontdekt had moeten kunnen worden.
2. Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.
3. Een klacht ten aanzien van bepaalde Werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de Wederpartij ten aanzien van die of andere
Werkzaamheden niet op.

Artikel 9 -Opzegging

1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
2. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de Wederpartij, is de Wederpartij gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte Werkzaamheden.

Artikel 10 - Opschorting en ontbinding

1. Indien de Wederpartij:
a) enige voor haar uit een Overeenkomst met Huis voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt,
b) indien tijdens de uitvoering van een opdracht of na afloop daarvan mocht blijken dat de Wederpartij onjuiste gegevens heeft verstrekt of heeft achtergehouden, of
c) indien de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, of
d) zij surseánce van betaling of wettelijke schuldsanering heeft aangevraagd, of
e) zij aan haar crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, of
f) bij beslaglegging op haar activa of een deel daarvan, of
g) als de Wederpartij tot verkoop of liquidatie van zijn school/bedrijf overgaat, of
h) in geval van overlijden, of
i) onder curatele stelling, of
j) indien zij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn school/bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, heeft Huis het recht, de (verdere) nakoming van alle verplichtingen, c.q. de uitvoering van de Overeenkomst jegens de Wederpartij op te schorten of de Overeenkomst(en) met de Wederpartij geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of
gerechtelijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding.
2. Huis heeft het recht zonder enige ingebrekestelling de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden ingeval de Wederpartij in strijd handelt met artikel 5.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid en vrijwaringen

1. Behoudens dwingendrechtelijke aansprakelijkheden draagt Huis generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke
oorzaak ook ontstaan, anders dan ten gevolge van opzet of grove schuld, door de Wederpartij te bewijzen.
2. Huis is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden als bedoeld in artikel 3 van deze algemene voorwaarden,
behoudens opzet of grove schuld van Huis.
3. In geval van aansprakelijkheid is Huis nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan het door de Wederpartij betaalde deel van het factuurbedrag dat ziet op de levering of dienst die tot aansprakelijkheid heeft geleid (exclusief BTW) of een evenredig deel daarvan.
4. In geval Huis voor de betreffende schade is verzekerd, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar zal worden uitgekeerd krachtens de polissen, minus het eigen risico.
5. Huis is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, evenals voor schade die is geleden door te laat of niet op komen dagen van door Huis ingeschakelde derden of (personeel van) Huis.
6. Eventuele werknemers van Huis zijn jegens de Wederpartij nimmer persoonlijk aansprakelijk ter zake van schade veroorzaakt in de dienstbetrekking, tenzij het betreft opzettelijk of door grove schuld toegebrachte schade, door de Wederpartij te bewijzen.
7. De Wederpartij vrijwaart Huis voor alle schade die is ontstaan aan derden of zaken van derden door of in verband met door Huis aan de Wederpartij geleverde diensten.
9. Indien bij de uitvoering van de opdracht schade ontstaat waarvoor Huis niet aansprakelijk is, dient Huis zich in te spannen om de schade van de Wederpartij te verhalen op degene die voor de schade aansprakelijk is. Huis is gerechtigd de daarbij gemaakte kosten aan de Wederpartij in rekening te brengen. Desgevraagd staat Huis haar aanspraken op de door haar ter uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden aan de Wederpartij af.
10. Schadeclaims dienen door de Wederpartij binnen een (1) week nadat de schade is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, schriftelijk per aangetekende brief aan Huis kenbaar gemaakt worden, onder opgave van de hoogte van de schade, op straffe van verval van recht.

Artikel 12 - Overmacht

1. Huis is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig verrichten van de overeengekomen werkzaamheden, indien zulks het gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Huis zijn toe te rekenen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan oorlog, staat van oorlog, staat van beleg, burgeroorlog, rebellie, revolutie, opstand, militaire of andere machtsovername en plundering in verband met deze omstandigheden, stakingen in of buiten het bedrijf van Huis of bij door Huis in te
schakelen derden en andere arbeidsconflicten elders voor zover Huis daardoor in haar dienstverlening wordt bemoeilijkt, kraakacties, ernstig belemmerende weersomstandigheden, verkeersstoornissen, overheidsmaatregelen, algemene vervoersproblemen, sabotage, bedrijfsstoring, en meer in het algemeen elke oorzaak die niet aan het bedrijf kan worden toegerekend.
2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Huis opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Huis niet mogelijk is langer dan dertig (30) dagen duurt, is Huis bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting zijdens Huis tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien Huis bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 13 - Geheimhouding

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
Alleen met Schriftelijke toestemming van de andere partij en/of een wettelijke plicht mag deze geheimhouding doorbroken worden.

Artikel 14 - Toepasselijk recht/geschillen

1. Op alle Overeenkomsten tussen Huis en de Wederpartij/Opdrachtnemer zal uitsluitend Nederlands recht van toepassing zijn.
2. Alle geschillen tussen Huis en de Wederpartij/Opdrachtnemer zullen worden beslecht door de rechtbank ‘s-Gravenhage.
3. Huis is onverminderd het bepaalde in lid 2 gerechtigd een geschil ter kennis te brengen van de bevoegde rechter van de woon –of vestigingsplaats van de Wederpartij/Opdrachtnemer.

Artikel 15 - Overige voorwaarde

Overig Huis Communicatie

1. De bedragen zijn exclusief btw.
2. In deze offerte zijn niet opgenomen bijwonen van vergaderingen, vertaling van de teksten, video’s, illustraties, auteursrechten, etc.
3. Overleg dat niet in de offerte is opgenomen geschiedt telefonisch, per e-mail of Skype. Overleg bij de opdrachtgever wordt als meerwerk gefactureerd.
4. Voor alle onderdelen geldt één correctieronde.
5. Na schriftelijke goedkeuring op deze offerte is de inhoud van deze opdracht van kracht totdat de opdracht wordt beëindigd, gewijzigd of vervangen door een andersoortige opdracht.
6. Reistijd en reiskosten voor de heenreis naar opdrachtgever worden doorbelast volgens uurtarief. Reistijd en reiskosten voor de terugreis zijn voor rekening van Huis Communicatie.
7. Het honorarium van onze adviseurs is gebaseerd op de tijdbesteding en de gemaakte kosten. Eventuele afwijkingen van de inschattingen van het aantal uren worden op basis van nacalculatie gefactureerd.
8. Onze uurtarieven zijn gebaseerd op vereiste ervaring, bekwaamheid en mate van verantwoordelijkheid. Wij declareren naar gelang de werkzaamheden vorderen of na oplevering. Wij hanteren een betalingstermijn van 14 dagen.
9. Door ondertekening van de offerte van Huis Communicatie gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.

Overig Nieuweschoolwebsite.nl

1. De bedragen zijn exclusief btw en inclusief reiskosten.
2. Deze offerte is inclusief het vullen van de website met teksten en foto’s.
3. Overleg geschiedt zoveel mogelijk telefonisch, per e-mail of Skype.
4. Na schriftelijke goedkeuring op deze offerte is de inhoud van deze opdracht van kracht totdat de opdracht wordt beëindigd, gewijzigd of vervangen door een andersoortige opdracht.
5. Voor de bouw van de website ontvangt u een schatting van de kosten. Eventuele afwijkingen van de inschattingen worden op basis van nacalculatie gefactureerd.
6. Binnen de offerte valt een uitgebreide correctieronde en een correctieronde met kleine aanpassingen.
7. De website valt onder Nieuweschoolwebsite.nl, dat deel uitmaakt van Huis Communicatie. De facturen voor de website worden vanuit Nieuweschoolwebsite.nl verstuurd.
8. Aan de website is een serviceabonnement verbonden. Dit wordt maandelijks gefactureerd en start na het volgen van de digitale CMS-training.
9. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van twee jaar. Zonder tegenbericht wordt de overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor een periode van één jaar. De overeenkomst heeft een opzegtermijn van twee maanden.
10. Wij declareren een eerste factuur van € 2.500,- na de start van de opdracht, een tweede factuur bij het bereiken van de volgende € 2.500,- en vervolgens een derde restfactuur.
11. Onder oplevering wordt verstaan het moment dat Nieuweschoolwebsite.nl de opdrachtgever per e-mail laat weten dat de website is opgeleverd. Dit moment volgt zo snel mogelijk op het akkoord op de complete website van de opdrachtgever. Aanpassingen na de oplevering worden doorberekend als meerwerk.
12. Wij hanteren een betalingstermijn van 14 dagen.
13. Door ondertekening van de offerte van Nieuweschoolwebsite.nl gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.